Fotosüntees on elu alus

Nimi:Fotosüntees on elu alus
Kirjeldus:

Programmi läbivateks teemadeks on elurikkus ja fotosüntees kui protsess, mis talletab Päikese energiat ja muudab selle kättesaadavaks teistele organismidele sh inimesele. Programmi esimene osa toimub Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis: tutvutakse fotosünteesi protsessi ja metsakoosluste elurikkusega. Maastikumängu elementidega loodusretke käigus tutvutakse erinevate organismirühmade liikidega.

Sisu
1. Sissejuhatus
• Tutvumine, kodukord
• Sissejuhatav mäng Tõene või väär
2. Tegevused Sagadi mõisas
• Fotosünteesi esitlus ja katsed biokambrites
• Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsioonil
3. Loodusretk
• Maastikumäng “Päikeseretk” Oandu või Altja loodusrajal

Eesmärgid
Õpilane:
1) oskab bioloogiatunnis õpitud teoreetilisi teemasid seostada looduses toimuvate protsesside ja objektidega
2) oskab läbi viia lihtsaid katseid fotosünteesi uurimiseks
3) omab ülevaadet metsakoosluse erinevate organismirühmade rollist aineringes
4) mõistab fotosünteesi tähtsust looduses ja inimese elus
5) väärtustab elurikkust ja säästvat eluviisi

Seos õppekavaga
PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhted; Seente tunnused ja eluprotsessid; Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tervis ja ohutus

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metsamuuseum, looduskool ja Lahemaa loodusrajad
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/7-9-klass
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse