Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga 10.-12- klass (NutiAkadeemia)

Nimi:Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga 10.-12- klass (NutiAkadeemia)
Kirjeldus:

Tahvelarvutiga saab kohapel mõõta vee elektrijuhtivust ning pH ja temperatuuri

Eesmärgid:

Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest

Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega

Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas

Määrama erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur.

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon

Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Erinevate õppeainete integratsioon

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  1,5-2 h

Vahendid: 10 nuhvlit

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (15 minutit)

Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Eelseisva programmi tutvustus

Jaotame õpilased 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi või maavara tekkeprotsessi järgi

Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal pinnasele õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg.

Eraldi joonistatakse välja ajateljel jääaja järgne looduse ja inimareng.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:

  • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit.
  • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.

Teema käsitlus

Nuhvliga programm, mille vältel liigutakse Puhta vee teemapargi territooriumil. Retk algab karstilehtri, kurisu või siallikate juurest, millest liigutakse edasi teiste karstivormide juurde ning retke lõpuks jõutakse Metsaparki.

Retke alguses saavad õpilased grupitöö ülesande joonistada näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul ja eraldi jääajajärgsel ajal. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel ja selle järgne looduse ja inimareng Eesti alal.

Peale ajatelje mudeli ehitamist algab nuhvlitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga,mis lepitakse kokku osalejatega enne õppeprogrammi).

Kokkuvõte Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)

Programmi õpieesmärk
Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas
Määrama erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur.
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Erinevate õppeainete integratsioon
Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“
7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.
II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
Geograafia VI kooliaste 4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. Kaardiõpetus Õppesisu Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.
Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart
Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):1,5-2
Läbiviimise koht:Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Viive Abel
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:04.01.2016


Logi sisse