Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga 7.-9. klass (NutiAkadeemia)

Nimi:Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga 7.-9. klass (NutiAkadeemia)
Kirjeldus:

DCIM102MEDIA

Geograafia 9.klassile. Orienteerumine loodusmaastikul 3D maapinna mudelSihtgrupp: 7.-9. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  1,5-2 h

Programmi läbiviija: 1 juhendaja

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus  Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)
Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Õppeprogrammi tutvustus

Jaotame õpilased 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid –erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi järgi.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:

  • Kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit.
  • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.

Teema käsitlus

Nuhvliga Puhta vee teemapargis liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 2,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Pandivere kõrgustiku tekke ajalugu

Põhjavee teke

Pandivere kõrgustiku – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad

Nelja- viie (olenevalt aastaajast) karstivormi otsimine ja määramine nuhvlis oleva õpetuse abil

Pandivere kõrgustikul ja Pandivere-Põltsamaa- Adavere nitraaditundlikul alal paiknevate maakondade ja omavalitsuste ning külade määramine.

Asulate ja teedevõrgu areng Pandivere kõrgustikul

Ohud Pandivere nitraaditundlikule alale ja keskkonnale

Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate looduslike objektide kaugused ning suund

Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi

Retke käigus valmib samakõrgusjoontega loodusliku asukoha mudel ja vaadeldakse seda 3-D mudelina ning valmistatakse 3D fotod.

Kokkuvõte Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)
Programmi õpieesmärk Õpilased õpivad nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma
Õpitakse kasutama looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
Korratakse ilmakaari, veeringet, põhjavee teket, selle kaitsmise võimalusi ning vajadust.
Õpitakse geoloogiat ja kivimeid, fossiilid.
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine.
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine.
Tegevusõpe.
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies.
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest.
Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“
7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.
II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
Geograafia III kooliaste 4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. Kaardiõpetus Õppesisu Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.
Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart
Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):1,5-2
Läbiviimise koht:Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Viive Abel
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:04.01.2016


Logi sisse