Põllumajandus ja metsandus Kostivere ja Jõelähtme nitraaditundlikul alal

Nimi:Põllumajandus ja metsandus Kostivere ja Jõelähtme nitraaditundlikul alal
Kirjeldus:

Külastame kohalikke põllumehi, kes näitavad kaasaegselt säästlikku maaharimistehnikat, Kostivere karstiala ja Jägala juga. Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust.
Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine, mineraalide teke ja lubjakivi kaevandamine, külastatakse karstivorme ja Jägala juga, tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästvas põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal. Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale.

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane:

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;

2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;

3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;

4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;

5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

III kooliaste õpilane:

1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;

2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist;

3) kirjeldab mulda kui ressurssi;

4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;

5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;

6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise

võimaluste kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

III kooliaste: 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid
Äigejoonise tegemine, mulla vaatlemine mikroskoobiga, Aktiivvestlus käsitletaval teemal.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Ubari Loodustarkuse Keskus
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Kostivere karstiala, Jägala juga
Lisainfo:info@okokratt.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus vastalt ilmastikule
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Optika
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Valgus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.02.2019


Logi sisse