Puud ja põõsad pargis ning metsas nuhvliga 1.-3. klass (NutiAkadeemia)

Nimi:Puud ja põõsad pargis ning metsas nuhvliga 1.-3. klass (NutiAkadeemia)
Kirjeldus:

DCIM102MEDIA

Eesmärgid:

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Olulisemate puu-, põõsa-, taime- ja loomaliikide õppimine

Nuhvli kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Koostööoskuse  arendamine looduse grupitööd läbi viies

Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine

Erinevate õppeainete integratsioon

Sihtrühm: 1.-3.klass

Grupi vahendid:10 nuhvlit

Suurus: klass

Kestus: 1,5- 2 h

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)
Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Eelseisva õppeprogrammi tutvustus.

Arutletakse teemadel: Mis on park, mis on metsapark ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on taimed, loomad, mets ja puud tähtsad?

Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid.

Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed.

Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:

  • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit.
  • Nuhvliga looduses liikuja ei või samal ajal joosta.
  • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

Teema käsitlus: Metsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit

Koos liigutakse stendi juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale. Vaadeldakse metsapargi ja pargis kasvavaid puid. Küsimuste vahel on 3 loomeülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1,2 km pikkune teekond.

Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, raagremmelgas, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja haab.

Õpitakse tundma enam levinud liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid

Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?

Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas

Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi

Orienteerumine looduses

Tehakse fotosid

Kokkuvõte (20 minutit)
Programmi õpieesmärk Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine
Nuhvli kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Koostööoskuse arendamine looduse grupitööd läbi viies
Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
Erinevate õppeainete integratsioon
Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“
7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.
II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine
Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):1,5-2
Läbiviimise koht:Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Viive Abel
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:04.01.2016


Logi sisse