ÕPPEKÄIK – PÄRNUMAA ÖKOSÜSTEEMID

Nimi:ÕPPEKÄIK – PÄRNUMAA ÖKOSÜSTEEMID
Kirjeldus:

Õppeprogramm suunatud eelkõige 6. klasside õpilastele.

Eesmärk:

  1. uurib erinevate ökosüsteemide elus ja eluta tegureid looduses, nende kujunemist ja muutumist;
  2. on hinnanud bioloogilist mitmekesisus;
  3. uurib ja teab erinevate ökosüsteemide mullaprofiile;
  4. teab ja selgitab inimmõju ökosüsteemidele.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas

Seos ainekavaga: II kooliaste, loodusõpetus: muld, mets, niit, soo elukeskkonnana, elukeskkonnad Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Programmi käik:

  • Õpperetke jooksul tutvutakse  ökosüsteemidega: mets ja rannaniit (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju).
  • Erinevate aktiivõppe meetodite abil vaadeldakse rindelisust, tutvutakse tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega.
  • Arutelu ja vestluses  järeldused loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja kaitse kohta.

Vahendid: I-Pad, vaatlustoru, binokkel, linnupiltide mapp, määraja, luup, kogumistops.

Otsingusõnad: ökosüsteem, elus ja eluta looduse tegurid, looduslik mitmekesisus, mullaprofiil, inimtekkeline tegur

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):3x45 min
Läbiviimise koht:Lõuna-Pärnumaa
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Korrata üle ohutusnõuded (käitumine metsas, rabas ja veekogude ääres).
NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maastikud
Märgalad
Muld
Putukad
Taimed
Turvas
Toimumise aeg:Sügis: september-oktoober
Kevad: aprill - mai
Sisestamise kuupäev:14.02.2017


Logi sisse