Robootika programm

Nimi:Robootika programm
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „ROBOOTIKA“

Programmi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimub praktiline töö roboti kokkupanekuks, tööeesmärgi sedmiseks. Katsetatakse lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise kasutusvõimalusi kasutades LEGO MINDSTORMS Education komplekti. Tutvustatakse elulisi kasutusvaldkondi, sh loodussäästlikkuse osas.

Õppeaine: matemaatika (füüsika)

Teema, alateema: robootika, programmeerimine

Rühm/Klass/kooliaste IV-VI klass

Aktiivõppe meetodid: praktiline töö, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö

Programmi eesmärk: Anda teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, arendada infotehnoloogia alast huvi. Laiendada silmaringi programmeerimise alal ning luua praktilisi ja loogilisi seoseid. Tutvustada robotite kasulikkust uuskasutuse vallas mille käigus peatutakse targa ressursikasutuse teemadel.

Õpioskused:

Õpilane

  1. arendab visuaalset mõtlemist järgides juhendit mudeli kokkupanekul;
  2. kujundab koostööoskust- õpib kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima;
  3. arendab püsivust ülesannete täideviimisel;
  4. õpib leidma seaduspärasid programmeerimise ülesehitusel;
  5. arendab loovat mõtlemist- oskab ideid antud võimaluste piires tegevustes rakendada;
  6. oskab hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
  7. oskab rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades;
  8. oskab kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.

Mõisted: programmeerimine, robot, monteerimine, käsklused, andur, liikumisandur, kallutamisandur, valgusandur, juhe, USB, lüliti, laadija, mootor, hammasratas, ratas, uuskasutus, tark ressursikasutus.

Vajalikud õppevahendid: robootikavahendid (Lego Mindstorms EV3) 5 kmpl, arvuti, juhendid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 3-4 h, aastaringselt

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Vapramäe Loodusmaja
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:210.- eur
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:22.02.2017


Logi sisse