Sõber puu

Nimi:Sõber puu
Kirjeldus:

Metsamuuseumi näitusel õpime tundma erinevaid puuliike kõigi oma meelte abil. Liigirikas mõisapark ja metsretk Lahemaa metsas aitab korrata ning kinnistada muuseumis saadud teadmisi.

Sisu
1. Sissejuhatus metsamuuseumis ~ 1 tundi
• Matkapäeva tutvustus
• Tavalisemate puuliikide tundmaõppimine kõigi oma meelte abil
2. Tegevused mõisapargis ja looduskoolis ~ 0,5 tundi
• Tähtmõistatuse lahendamine Sagadi pargi puude rajal
3. Loodusretk metsaradadel ~ 1-1,5 tundi
• Piknik
• Erinevad puuliigid Lahemaa metsades

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma tavalisemaid puuliike

2) vaatleb, võrdleb ja kirjeldab erinevate puude lehti, vilju, käbisid

3) rakendab saadud teadmisi ja kogemusi metsarajal

4) oskab näha seoseid inimese ja looduse vahel

5) suhtub loodusesse positiivselt

Seos õppekavaga
§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
§ 20. Valdkond Matemaatika
1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki
§ 23. Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

Kokkuleppel on võimalik programmi kohandada erivajadustega lastele.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):3 - 3,5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi looduskool, metsamuuseum, park ja Lahemaa mets
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:150 eurot grupp
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse