STEAM: KAARDID JA ORIENTERUMINE

Nimi:STEAM: KAARDID JA ORIENTERUMINE
Kirjeldus:
Soovituslik 7. – 9. kl
Eesmärk:
  1. tunneb erikaartide otstarvet, oskab nendes orienteeruda ja eesmärgipäraselt kasutada.
  2. määrab geograafilisi koordinaate, ajavööndeid, ilmakaari;
  3. analüüsib ilmastikunähtusi reaalajas, kasutades IKT vahendeid;
  4. saab visuaalse ettekujutuse ilmastiku mõjutavtest teguritest planeedil Maa ja oskab neid seostada eri kaartidega.
Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab digipädevusi.
Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus, laamade liikumine ja sellega kaasnevad protsessid, pinnamoe muutumine, kliimavöötmed ja kliimat kujundavad tegurid. Matemaatika ainekava – mall ja nurk.
Programmi käik:
  1. Sissejuhatus (15 min): esitlus teemal „Kaartide mitmekesisus ja otstarve“ ja kompassi kasutamise tutvustus.
  2. Teemaarendus: rühmatöö erinevate kaartidega Pernova loodusmajas orienteerudes; –
  3. Rühmatöö (35 min) – orienteerudes ja Ipadis töölehte täites läbitakse õpperada – majaplaani ja kompassi abil, (vt https://www.pernova.ee/toolehed/ ).
  4. Planetaarium (360 kraadine projektsioon) (30 min): visuaalne orienteerumine reaalajas maakera pikkus- ja laiuskraadidega, mis läbi antakse arusaam eri maade pinnamoest, kliimast ja seda kujundavatest teguritest.
  5. Arutelu, küsimused ja järeldused – kliimategurite koosmõju.
  6. Kokkuvõte: kliimategurite koosmõjust järelduste tegemine planetaariumis, maja peal orienteerumise edukaima paari väljaselgitamine seminari
Vahendid: kompass, atlas, kaart, joonlaud, kalkulaator, joonlaud. IKT vahendid – DIGISTAR 6 visuaalne programm planetaariumis, interaktiivne tööleht, Ipad, projektor.
Otsingusõnad: kaartide mitmekesisus, orienteerumine (mõõtkava, seisupunkt, ilmakaared), geograafilised koordinaadid (kaard, ajavööndid, laamade liikumine, kliima, kliimavöötmed, ilmastikunähtused.
Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles
positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel
täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Kooslused
Loodusnähtused
Loodusseadused
Maastikud
Märgalad
Õhk
Tehnoloogia ja innovatsioon
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:september - mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse