Mullaprogramm (III kooliaste)

Nimi:Mullaprogramm (III kooliaste)
Kirjeldus:

Programmi teemaks on erinevad mullatüübid Eestis ja maailmas, nende omadused, seosed põllumajanduse ja inimeste eluviisiga, keskkonnaprobleemid. Õpilased uurivad mulda, võtavad ise mullaproove, mõõdavad mulla pH ja temperatuuri. Savimaja ehitades katsetavad noored savi ehitusomadusi.

Programmi kava:

Sissejuhatus

Mullaproovide võtmine grupitööna

Tulemuste analüüs

Eesti ja maailma muldade iseloomustus, võrdlus

Savimaja ehitus

Söögipaus

Mullabingo

Lõpumäng

Seosed õppekavaga: 

2.1.9.1. Inimene uurib loodust
1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine;
3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine;
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
2.3.4.7. Loodusvööndid
7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid.
2.3.4.8. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia
1) iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
2) kirjeldab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja pinnamoodi;
5) iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis;
2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus
2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus
2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus

Õppemeetodid: grupitöö, arutlus, praktiline töö, matk, mäng, tööleht

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tipu Looduskoolis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja
Maksumus:120 EUR Tipus, koolides kohapeal hind kokkuleppel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Maavarad
Muld
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse