Taastuvenergia õppepäev (III kooliaste)

Nimi:Taastuvenergia õppepäev (III kooliaste)
Kirjeldus:

Programmi raames  lahendavad noored ülesandeid, mis on seotud energia tarbimisega ja erinevate energiaallikate kasutamisega.  Samuti saavad nad ise läbi viia katseid seoses päikse-, tuule-, ja veeenergiaga.

Seos õppekavaga:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
Õppemeetodid: katsed, uurimine, avastamine, grupitöö, arutelu.
2.3.4.4. Rahvastik
6) kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate probleemide kohta
2.3.4.6. Veestik
6) iseloomustab veeringet, selgitab vee ning veekogude tähtsust looduses ja inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.
2.3.4.7. Loodusvööndid
7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit, pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib nendevahelisi seoseid.
2.3.4.13. Euroopa ja Eesti majandus
2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus
2.3.4.15. Euroopa ja Eesti teenindus
2.1.8. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Geomeetria
2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala;
4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal;
6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;

Õppemeetodid: grupitöö, arutelu, mängud, katsed, praktiline töö, tööleht

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tipu Looduskoolis
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja
Maksumus:130 EUR, koolides kohapeal hind kokkuleppel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Maavarad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt (eelkõige aga kevadest sügiseni)
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse