Tuulepealne maa – Pedassaare neem

Nimi:Tuulepealne maa – Pedassaare neem
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus.

Programmi eesmärk on näha taimede ja lindude kohastumist eluga tuulele ja merele avatud keskkonnas, õppida tundma mereäärset elustikku.

Õppekäigul tutvutakse Pedassaare neeme tuulepealse loodusmaastikuga, mida on kujundanud pidevalt puhuvad tormituuled ja merelaineid. Näeme Eesti vanimaid ja jämedamaid rannamände, maadligi roomavaid kuuski, kiviklibu valli ja palju muudki huvitavat. Samuti rohkeid rändrahne, mille jääaeg sinna jättis. Tutvume mere kulutava tegevusega peamiselt neeme tipus ja kuhjava tegevusega lahtedes.

Õpilased läbivad koos juhendajaga raja, teekonna jooksul annab juhendaja mitmeid ülesandeid, õpetab lindude määramist välimääraja abil ja palju muud. Õpilased vastavad küsimustele ja täidavad töölehti. Lõpuks saavad parimad auhinna.

Eesmärk.

Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Eesmärk: 6. klassi õpilane teab, kuidas taimed ja loomad kohastuvad eluks mere lähedal, mis aitab sealsetes tingimustes paremini toime tulla. Kolmandas kooliastmes õpilased mõistavad elus ja eluta looduse vahelisi seoseid ja vastastikust mõjutamist. Oskavad rääkida Läänemere keskkonnaprobleemidest.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: avastusõpe, vaatlused, arutelud, rühmatöö, tööleht täitmiseks.

Seos riikliku õppekavaga: 6. klass loodusõpetus 2.1.6.12 Läänemeri elukeskkonnana; 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal; 2.1.6.15 Elukeskkond Eestis. Kolmandas kooliastmes: loodusõpetus 2.1.9.4 Elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; 2.2.4.2 Selgroogsete loomade tunnused; geograafias 2.3.4.2. Geoloogia.

NB! lindude pesitsusajal 1. aprillist – 15. juulini programmi läbi ei viida.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Pedassaare neem
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikukindlad, soovitavalt kihilised riided ja sportlikud jalanõud. Kaasas võiks olla võileib ja jook, kirjutusvahend.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Hind klassile 150 €
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:september - november, märts
Sisestamise kuupäev:28.01.2016


Logi sisse