Uurimuslik päev Sagadis

Nimi:Uurimuslik päev Sagadis
Kirjeldus:

Programm korduvalt Sagadi looduskoolis käinud klassidele või mitmepäevastest laagritest osavõtjatele.

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.

Sisu
1. Sissejuhatus
– Tutvumine, kodukord
– Mänguline tutvumine uurimisvahenditega, rühmadeks jagunemine
2. Teemaarendus
– Esitlus loodusteaduslikust uurimusest, selle etappidest, vahenditest ja meetoditest
– Rühmad valivad väljapakutud teemade hulgast ühe (kui mõnel rühmal on välja pakkuda oma teema, mille jaoks on vahendid ja juhendaja olemas, on võimalik ka teemaderingi laiendada), koostavad uurimisplaani, viivad läbi vaatlused/katsed ja koostavad andmete põhjal esitluse
3. „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine

Eesmärgid

Õpilane:

1) analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

2) kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks; sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid keskkonnaotsuseid;

3) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;

4) arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust;

5) väärtustab keskkonnahoidlikku eluviisi.

Seos õppekavaga
G ainevaldkonna Loodusained pädevus – uurimuslik õpe
Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tehnoloogia ja innovatsioon

Kokkuleppel on võimalik programmi tellida vene või inglise keeles.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi mõisa territoorium sh looduskool ja metsamuuseum
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/gumnaasium
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:200 eurot grupp
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse