Uurimuslik programm “Õhutemperatuuri sõltuvus asukohast, külmatunnetus, uv-kiirgus”

Nimi:Uurimuslik programm “Õhutemperatuuri sõltuvus asukohast, külmatunnetus, uv-kiirgus”
Kirjeldus:

Uurimuslik programm: ÕHUTEMPERATUURI SÕLTUVUS ASUKOHAST KÜLMATUNNETUS, UV KIIRGUS.

Õppeprogrammi lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga ilmaandmete mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega. Programmil osalejad jagatakse nelja töörühma, kellel igaühel erinev uurimisteema.

Teemad:

  1. Kuidas temperatuuri näit sõltub mõõdetavast asukohast?
  2. Millest sõltub inimese näonaha temperatuur õues?
  3. Mille järgi on võimalik ennustada ilma soojenemist või külmenemist?

         Kas praegune ultraviolettkiirguse tase mõjutab inimest kuidagi?

Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega. Programmi jooksul arutletakse elurikkuse mõju kliima kujunemisel ning kliimamuutuste mõju elurikkusele, tähtsustatakse säästva arengu ja tarbimise põhimõtteid.

Õppeaine: geograafia

Teema/alateema: kliima, läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tehnoloogia ja innovatsioon

Rühm/Klass/kooliaste  III kooliaste, 8. klass

Aktiivõppe meetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö

Programmi eesmärk: Uurimusliku õppe kaudu ilmaelementide õpe ja analüüsimimisoskuse arendamine, anda teada antropogeense tegevuse mõjust atmosfäärile.

Õpioskused:

Õpilane:

1)      oskab teostada mõõtmisi: õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, pinnase niiskust, uv kiirgust ja teha mõõtmistulemuste põhjal järeldusi;

2)      oskab lugeda satelliitpildi ja ilmakaardi järgi õhumasside liikumist ja teha järeldusi ilmamuutuste osas;

3)      analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

4)      teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile, suhtub loodusesse säästvalt;

5)      mõistab, et kliima muutumine kutsub esile muutused eluslooduses;

6)      leiab teavet Eesti ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi järeldusi oma tegevust ja riietust plaanides;

7)      teadvustab keskkonnalaste uurimistööde tähtsust ning selle mõju keskkonna hoidu ja kaitsesse.

Mõisted: õhurõhk, õhuniiskus, pinnase niiskus, päikesekiirgus, uva, uvb kiirgus, infrapunatermomeeter, õhumass, ilmakaart,

Vajalikud õppevahendid: tuulemõõtja, õhurõhu mõõtja, õhuniiskuse mõõtja, temperatuuri mõõtja maapinnalt, pinna niiskuse mõõtja, infrapuna termomeeter, UVA ja UVB kiirguse andur, päikesekiirguse andur, vernier andmekoguja 4 tk

Kestvus ja läbiviimise aeg: 3 h aastaringselt.

Läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja ja matkarada

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):3 h
Läbiviimise koht:Vapramäe
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:210.- eur
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Õhk
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:22.02.2017


Logi sisse