VEE PUHASTAMINE

Nimi:VEE PUHASTAMINE
Kirjeldus:

Soovituslik 5. kl

Eesmärk:

  1. saab ülevaate vee puhastumisest looduses ja puhastamisest veetöötlusjaamas;
  2. saab ülevaate reoveepuhastamise etappidest ja selgitab, millised ained ei tohiks reovettesattuda;
  3. mõistab ja selgitab vee kaitsmise põhjuseid ja vajadusi.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning vesikeskkonda.

Seos ainekavaga: Loodusõpetuse ainekava: vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse; Bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Programmi käik:

Sissejuhatus teemasse: Mis on veeringe? Kui oluline loodusvara on vesi?

Teema arendus:

  • I osa: Vee puhastumine looduses – võrdleme läbivoolu erinevatest pinnasekihtidest, olmevee kasutamise etapid ja tehnoloogia;
  • II osa: Reoveepuhastusjaamas reovee puhastamine – makeerime veepuhastusjaama puhastusvõtteid praktilise tegevuse käigus.

Kokkuvõte: aruteluvormis tuletame meelde, miks on vesi oluline loodusressurss. Rõhutame vee-keskkonna kaitsmise ja hoidmise tähtsust ning toome välja seda mõjutavad tegurid. Arutleme, kuidas igaüks saab kaitsta vett kui elukeskkonda ja olulist loodusvara.

Vahendid: erinevad pinnase kihid, vee puhastamise tarbed (sõelad, filtrid jmt)

Otsingusõnad: vesi loodusressurssina, veetöötlusjaam, reoveepuhastusjaam.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema,näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tehnoloogia ja innovatsioon
Vesi
Toimumise aeg:september - mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:19.02.2020


Logi sisse