Avasta vee jõudu – videoprogramm

Nimi:Avasta vee jõudu – videoprogramm
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused, kuidas tekivad kanjonorud, miks on tarvis kalatreppe ja kuidas need toimivad. Õpilased teavad, kuidas inimesed on veejõudu kasutanud, kuidas töötavad vee jõudu kasutavad vabrikud, missugused keskkonnaprobleemid selle tegevusega kaasnevad. Õpilased teavad, missugused ohustatud taimeliigid kasvavad Nõmmeveski kanjonorus.

Programmi kirjeldus: tegemist on õppeklassis toimuva videoprogrammiga. Õpilased täidavad
töölehte – vastuseid küsimustele otsivad nad juhendaja näidatud videotest ja piltidelt, lisaks otsivad ise internetist ja teevad arvutustehteid. Juhendaja näitab videosid jugadest, karstist, kanjonorust koos seal kasvavate kaitsealuste taimedega, elektrijaama ja puupapivabriku varemetest, tammidest, töötavatest kalatreppidest jne, selgitab nähtut ja esitab pidevalt suunavaid lisaküsimusi ja töölehte kontrollitakse jooksvalt töö käigus. Kiiremad õigesti vastanud saavad auhindu.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat ja informaatikat. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva
kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis
edasi minna.

Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, grupitööd.

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste loodusõpetus: Elu mitmekesisus Maal, Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, Vesi kui aine, vee kasutamine,  Pinnavormid ja pinnamood, Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis . III kooliaste: loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: geoloogia, pinnamood, veestik.

 

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi Tallinna Loomaaia õppeklassis või koolis, klassiruumis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:5 - 9 klass
Teemad:Elekter
kasvuhoonegaasid
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
kliima soojenemine
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Tehnoloogia ja innovatsioon
Veekogud
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse