KURTNA KOOLI LASTEAIALASTE VEEMAAILMA AVASTAMINE

2013./2014. õppeaastal oli Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud projekt „Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine“. Projekti eesmärgiks oli õppeaasta raames korraldatavate ürituste ja õppekäikude kaudu parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi, tutvustada piirkonna veekogusid, avardada silmaringi.

Kuna eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ning looduslike objektide vaatlusega, siis veemaailma avastamise projekt oli järgmine aste teadliku loodusvaatlemise ja tunnetamise teekonnal. Projekti elluviimisel toetus kogu tegevus lapse loomulikule huvile ja uudishimule. Tähtis oli, et laps hakkaks ümbritsevat keskkonda mõistma kogedes seda selle loomulikus keskkonnas. Keskendumine ühele teemale – vesi ja veekogud – võimaldas õpitut omandada süvenenumalt ja terviklikumalt.

Projekti raames olime kavandanud ja läbi viinud erinevaid õppekäike veekogude äärde, et parandada ja suurendada teadmisi veest, veemaailmast ning laste keskkonnateadlikkust, mis eelkooliealiste laste jaoks tähendab eelkõige veekogude kallaste, veekoguäärse ja veekogu vee hoidmise puhtana ja rikkumata. Oluliseks pidasime edasi anda oskust veekogude ääres turvaliselt liikuda ja käituda. Pöörasime tähelepanu vee säästmisele majapidamises ja üleliigse veekasutamise vältimist isikliku hügieeni tarbeks.

Kõik programmi tegevused said lõimitud igapäevasesse õppetöösse ja andsid suuna meie tegemistele aasta läbi. Kaasatud said kõik lasteaias käivad lapsed. Kevadel toimus veeteemaline ühispidu koos vanematega. Projekt lõppes maikuus lõpuürituse/väljasõiduga mere äärde, millest võtsid osa kõik rühmad ja õpetajad.
Projekti tulemusena oskavad lapsed veekogude ääres käituda, teavad erinevaid veekogude liike, on õppinud põhjalikumalt loodust vaatlema ja märkama. Teavad vee vajalikkust ja oskavad tähelepanu pöörata puhta vee säästmisele. Tänu õppekäikudele on avardunud laste silmaring ja huvi ümbritseva vastu.
Projekti tegemistest saab lugeda lisaks Kurtna Kooli kodulehelt: http://kurtnakool.ee/index.php/la/kik-projekt-la-s

Kaire Oks
Lasteaia õppealajuhataja
Kurtna Kool 
 


Logi sisse